Privacyverklaring

Stichting Waterland Stichting Waterland, gevestigd aan Burmanstraat 31 2hg

1091SH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.waterstof-ezine.nl/

Burmanstraat 31 2hg

1091SH Amsterdam

+31 20 6923481

Peter Vroonhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Waterland. Hij/zij is te bereiken via p.vroonhof@xs4all.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam (zoals door u opgegeven)

E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Waterland verwerkt uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Waterland neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Waterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Waterland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Waterland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.vroonhof@xs4all.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Waterland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Waterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met p.vroonhof@xs4all.nl